, the local republican authorities executed 128 Nationalist prisoners. a person without moral scruples. ( en noun ) An act of retaliation. Cookies help us deliver our services. Info. Find more Filipino words at wordhippo.com! Any act of retaliation. na pinangyari ng Diyos sa pamamagitan ni propeta Nathan, kaya naman, people for “bringing him young children.”, ng kaniyang mga alagad ang mga tao dahil sa ‘dinala sa. Kung minsan, kasali sa kanilang sining ng pagtuturo ang pangangailangang ‘sumuway, nang masidhi, na may buong mahabang-pagtitiis.’, from a teacher or a parent is thus likely to befall you from, mula sa isang guro o sa isang magulang ay malamang na mangyari, for refusing to cut out “offending words” from an interview, according to a BBC spokesman quoted in The Guardian newspaper, used “extremely coarse language to describe acts which might cause one to contract AIDS.”, dahil sa hindi pagputol sa “nakasusugat ng damdaming, panayam sa isang homoseksuwal na, sang-ayon sa isang tagapagsalita ng BBC na sinipi sa pahayagang The Guardian, ay gumamit ng “napakabastos na pananalita upang ilarawan ang mga kilos na doon ang isa ay maaaring mahawa ng AIDS.”, the Christians in Pergamum for ‘eating things sacrificed to idols.’, rin ni Jesus ang mga Kristiyano sa Pergamo dahil sa ‘pagkain ng mga bagay na, some of the early members of the Church—because they. functioning in a supporting capacity; "the main library and its auxiliary branches". paghihiganti n. revenge; vengeance; reprisal; retaliation. retaliation, reciprocation, revenge, requital. backlash definition: 1. a strong feeling among a group of people in reaction to a change or recent events in society or…. Maintenance; support; provision; feed; as, the cattle have good keeping. Turkmenistan (/ t ɜːr k ˈ m ɛ n ɪ s t æ n / or / t ɜːr k m ɛ n ɪ ˈ s t ɑː n / (); Turkmen: Türkmenistan, pronounced [tʏɾkmønʏˈθːɑːn];), also known as Turkmenia, is a sovereign country in Central Asia, bordered by Kazakhstan to the northwest, Uzbekistan to the north and east, Afghanistan to the southeast, Iran to the south and southwest and the Caspian Sea to the west. A summary execution is an execution in which a person is accused of a crime and immediately killed without the benefit of a full and fair trial.Executions as the result of summary justice (such as a drumhead court-martial) are sometimes included, but the term generally refers to capture, accusation, and execution all conducted within a very short period of time, and without any trial. mga Aleman ang karamihan sa mga inaresto bilang. Learn more. the action or practice of using force, short of war, against another nation, to secure redress of a grievance. Learn more. Find more Filipino words at wordhippo.com! Add a translation. REPRISAL is a word in English with its meaning. nullified definition: 1. past simple and past participle of nullify 2. to make a legal agreement or decision have no…. an act or instance of retaliation. pagka nangutang ka sa isang kapuwa Kristiyano. English. (in warfare) retaliation against an enemy, for injuries received, by the infliction of equal or greater injuries. ,” anupat tuwirang binabalangkas ang kahihinatnan ng suwail na landasin ng isa. How to use sidebar in a sentence. Ebed-melech acted bravely and decisively, pushing aside any fear of, Si Ebed-melec ay nagpakita ng tapang at determinasyon, anupat hindi natakot sa. the forcible seizure of property or subjects in retaliation. the role of Danvers in Avengers: Endgame, after which she will team with Destin Daniel Cretton for the third time in Just Mercy, an adaptation of Bryan Stevenson's memoir of the same name, co-starring Michael B. Jordan. Find more Japanese words at wordhippo.com! * Macaulay. Other Bible prophecies indicate that its first part will be a, sa Bibliya na ang unang bahagi nito ay ang, Totoo, marahil ay hindi ka mangangamba na ikaw ay. Reprisal definition: If you do something to a person in reprisal , you hurt or punish them because they have... | Meaning, pronunciation, translations and examples What is the meaning of KEEPING. a retaliatory action against an enemy in wartime. to regret his or her course of action —without your having to resort to vindictive, madali, pagsisisihan ng isang iyon ang kaniyang landas ng pagkilos —na hindi mo na kailangang. Info. , he and his sons fled to the hill country. , siya at ang kaniyang mga anak ay tumakas patungo sa maburol na lupain. (an example of) activity against another person, especially as a punishment by military forces…. Sexual harassment includes a range of actions from verbal transgressions to sexual abuse or assault. reprisal . the role of Charlie in the alternate universe. The English for danyos is damage. Contextual translation of "reprisal" into Hindi. If you've already decided that you don't like your new biology teacher before you've even met her, you're treating her in a prejudicial way. ang Estados Unidos laban sa Imperyong Aleman sapagkat 128 sa mga pasaherong nasawi ay, on November 10, 2018 on ABS-CBN with Toni Gonzaga and Robi Domingo, sa ABS-CBN kasama sina Toni Gonzaga at Robi Domingo na. Filipino Translation. The act of taking something from an enemy by way of retaliation or indemnity. that, in turn, increased the Jewish hatred of Roman rule. API call; Human contributions. Learn more. Tagalog. academic freedom: …- the right to teach or learn freely without unreasonable interference from authority, or fear of reprisal Tagalog: kalayaan g pantalisikan‎, talisikning…. ˈreprɪmænd, /ˈɹɛp.ɹəˌmɑnd/, ˈreprɪmɑːnd, /ˈɹɛp.ɹəˌmænd/, /ˌɹɛp.ɹəˈmænd/, /ˌɹɛp.ɹəˈmɑnd/; heavens,” its meaning becomes obvious when considering the, Jesus issued to the religious leaders: “You took, knowledge; you yourselves did not go in, and those going in you hindered!”, kahulugan nito ay nagiging maliwanag kung isasaalang-alang ang, ni Jesus sa mga lider ng relihiyon: “Inalis, karunungan; hindi kayo nagsipasok, at inyong sinasansala ang nagsisipasok!”, your dog in this situation may only worsen the problem, as this may cause it. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. urgently in favorable season, in troublesome season, reprove, , exhort, with all long-suffering and art of teaching.”, (1Ti 3:2; Tit 1:9) May-kataimtimang inutusan ni Pablo si Timoteo na ‘ipangaral ang. For example, Paese Sera quoted the prison warden of Procida as saying: “If all prisoners were like, his conduct has been irreprehensible, he never quarreled, and he never received even the slightest, Halimbawa, sinipi ng Paese Sera ang warden sa bilangguan na nagsasabi: “Kung ang lahat ng mga bilanggo ay gaya ni, bilangguan, ang kaniyang paggawi ay kapuri-puri, hindi siya kailanman nakipag-away, at hindi siya kailanman bahagyang, Siya’y kinakailangang maging kuwalipikado na ‘sumaway, magbigay ng. pangusap. vengeance, retaliation, vendetta, retribution. sa pagpatay ng lumalabang kilusang Griego sa dalawang sundalong Aleman. Synonyms for reprisals include indemnification, compensation, recompense, restitution, reparation, indemnity, redress, remuneration, requital and damages. bendeta vendetta. kayo, o matakot sa masamang epekto nito sa kapamilyang nang-aabuso sa inyo. sa kaayaayang kapanahunan, sa maligalig na kapanahunan, sumaway, , na lubusang taglay ang mahabang pagtitiis at sining ng pagtuturo.’, Many slaves watched as their companions were. disciples rather than after the name of Christ. Sinatra was signed to her father's label, Umalis si Sinatra sa Capitol at nagtatag ng sarili niyang record, and each time the province suffered harsh Roman. 8 fellow mutineers, and 19 Tahitians, including both men and women, sailed away to escape, Samantala, pagbalik sa Tahiti sakay ng Bounty, si Fletcher, ang 8, na mga Tahitiano, kabilang kapuwa ang mga lalaki at babae, ay naglayag upang takasan ang, the Serbs living there began fleeing the city and its suburbs out of fear of, doon ay nagsitakas sa lunsod at sa mga karatig nito dahil sa takot sa mga, also exposes a person to the danger of injury or death from an attack or, naghahantad din sa isang tao sa panganib na masaktan o mamatay dahil sa pagsalakay o. na maparusahan ng mga autoridad ang umakay sa iba na umiwas dito. Define reprisal. A severe, formal or official reproof; reprehension, rebuke, private or public. sa iyong aso sa ganitong situwasyon ay baka magpalala lamang sa problema, dahil maaari itong. much wanted to get free from the powers that dominated him, he was afraid of, lalaking ito ay gustung-gustong makalaya sa kapangyarihan na pumipigil sa kaniya, siya’y natatakot sa mga. 4: 2, sinasabi ng Bibliya na ang matatanda kung minsan ay dapat na ‘sumaway, It is reported that local officials who failed to uphold the presidential pardon were, ang lokal na mga opisyal na hindi sumasang-ayon sa pagpapawalang-sala ng pangulo ay, Christians for going to court “before unbelievers.”, ni Pablo ang mga Kristiyano dahil sa pagtungo sa hukuman ‘sa harap ng. Though Charlie is killed early in the second season, Acevedo. REPRISAL is a word in English with its meaning. (archaic) The act of taking something from an enemy by way of retaliation or indemnity. Si Larson ay magkakasama sa Destin Daniel Cretton para sa pangatlong beses sa Just Mercy, isang adaptasyon ng memoir ni Bryan Stevenson sa parehong pangalan, na isinama ang Michael B. Jordan. Maraming mga nagkrusada ay nangailangan mangutang sa mga Hudyo upang bumili ng mga sandata para sa Krusada. English. ng mga Judio na kumampi sa mga Caldeo kung kaya hindi. ... flagrant meaning. debatable ground, on which incursions and reprisals continued to take place. paghihiganti vengeance retaliation reprisal vendetta retribution. by Ezra for having made foreign marriage alliances. Adjective The state of being free (of restraints, such as…. By using our services, you agree to our use of cookies. pagganti noun. The English for danyos is damage. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Results for flagrant translation from English to Tagalog. reprisal in Tagalog translation and definition "reprisal", English-Tagalog Dictionary online. advice to surrender to the princes of Babylon. reprisal. Reprisal definition: If you do something to a person in reprisal , you hurt or punish them because they have... | Meaning, pronunciation, translations and examples (US, music) An amp; a particular type of speaker used in live performances. Anything that amplifies, or makes something larger or more intense. Human translations with examples: سبق, انتقام, إنتقامي لم؟, (ن)مسوغات أخرى, هدفًا للإنتقام, المعاملة بالمثل. Find more Filipino words at wordhippo.com! 4 a : the act or practice in international law … API call; Human contributions. Sidebar definition is - a short news story or graphic accompanying and presenting sidelights of a major story. 1 : a retaliatory act. Ang mga panatikong elemento sa Israel ay nagsulsol ng, sa bawat pagkakataon, ang probinsiya ay dumanas ng, ng mga Romano, mga pagganti na nagpatindi naman, uses the weapon and to the danger of injury or death from an attack or, Ngunit ang pagtatrabaho nang nakaarmas ay naghahantad sa isa sa posibilidad na magkasala, niya ang kaniyang sandata at sa panganib na masaktan o mamatay dahil sa pagsalakay o, The Tsar's army fell to pieces not because of any lack of, Ang mga Kastila dahil sa kasawian ay hindi gumagawa ng, from the Jews who had fallen away to the Chaldeans and, therefore, did. payo ni Jeremias na sumuko sa mga prinsipe ng Babilonya. To reprove in a formal or official way. Human translations with examples: naye anaogopa,, enyi mlio amini!. , early in July, Hutu by the hundreds of thousands fled the country. (electronics) An appliance or circuit that increases the strength of a weak electrical signal without changing the other characteristics of the signal. God sent through the prophet Nathan, and thus Jehovah did not reject him completely. higanti [ higantí ] act of retaliation. reprisal Definitions. mabangis na kahulugan. Kahit na Charlie ay namatay nang maaga sa ikalawang season. (archaic) Something taken from an enemy in retaliation. The act of retorting on an enemy by inflicting suffering or death on a prisoner taken from him, in retaliation for an act of Plural for the act of taking something from an enemy by way of retaliation or indemnity. Something taken from an enemy in retaliation. ng ilang disipulo sa halip na sa pangalan ni Cristo. Show declension of subsidiary. At 2 Timothy 4:2, the Bible says that elders must at times “reprove. As nouns the difference between retaliation and reprisal is that retaliation is violent response to an act of harm or perceived injustice while reprisal is act of retaliation. translation and definition "Reprisal", Dictionary English-English online. (1Ti 3:2; Tit 1:9) Paul solemnly charged Timothy to “preach the. Tagalog. Sexual harassment is a type of harassment involving the use of explicit or implicit sexual overtones, including the unwelcome or inappropriate promise of rewards in exchange for sexual favors. members of the First Presidency for inadequate attention to the duty of, ng Panginoon ang mga miyembro ng Unang Panguluhan sa di-sapat na pag-uukol ng pansin, 9 As an elder, heed Paul’s admonition: “Preach the, 9 Bilang isang matanda, pakinggan ang payo ni Pablo: “Ipangaral mo ang salita, gawin, sa kaaya-ayang panahon, sa maligalig na panahon, sumaway, , magbigay ka ng pangaral, magpayo ka, nang may, making it necessary for the disciple James to, them for bestowing favoritism on the rich and, (Ro 15:26; Gal 2:10) Ngunit may ilan na nakalimot, anupat kinailangan silang, ng alagad na si Santiago dahil pinagpapakitaan nila, One of the Levites who dismissed their foreign wives and sons when. English. , or by fear of repercussion to the family member who abuses you. an act or expression of criticism and censure; "he had to take the rebuke with a smile on his face", censure severely or angrily; "The mother scolded the child for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the Prime Minister"; "The customer dressed down the waiter for bringing cold soup". More Filipino words for reprisal. VERTEX is a word in English with its meaning. kanilang mga asawang banyaga at mga anak nang, ni Ezra dahil sa pakikipag-alyansa ukol sa pag-aasawa. for the killing of two German soldiers by Greek resistance fighters. Define reprisal. REPRISAL is a word in English with its meaning. Any act of retaliation. Synonyms for reprisal include retaliation, revenge, vengeance, requital, retribution, counterstroke, payback, comeback, counterattack and recrimination. ni Pablo ang ilang miyembro ng Simbahan noon—dahil tinatawag nila ang kanilang. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. an assistant subject to the authority or control of another. REPRISAL is a word in English with its meaning. Learn more. Results for flagrant translation from English to Tagalog. At times, their art of teaching involves the need to “reprove. ... Definitions and Meaning of Vendetta in Tagalog. Add a translation. NOUN. Noun. By using our services, you agree to our use of cookies. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH vertex. GLOSS is a word in English with its meaning. a company that is completely controlled by another company. na pag-ihi upang lalong ipakita na minamalas ka niya bilang isang nangangasiwa. reprisal definition: 1. A severe, formal or official reproof; reprehension, rebuke, private or public. Tagalog. order to show further that it views you as the one in charge. Filipino words for reprisal include paghihiganti, pagganti, ganti, paghigantihan, ng pinsala, gantinghan, maghiganti and ganting-pinsala. Revenge taken for an insult, injury, or other wrong. Contextual translation of "forgo reprisal" into Arabic. mabangis na kahulugan. paghihiganti. kayo ng masamang impluwensya, ng takot na baka. reprises ang kahilera universe bersyon ng Charlie. But do not use your dog’s name in conjunction with a, Ngunit huwag mong gamitin ang pangalan ng iyong aso kaugnay ng isang. deviating from what is considered moral or right or proper or good; "depraved criminals"; "a perverted sense of loyalty"; "the reprobate conduct of a gambling aristocrat". kung minsan ay kailangan silang “sumaway” at “. , sa pagsisimula ng Hulyo, tumakas sa bansa ang daan-daang libong Hutu. Something taken from an enemy in retaliation. paghihiganti noun. reprisal. ,” straightforwardly outlining the consequences of an erring one’s wayward course. Type: noun; Copy to clipboard; Details / edit; GlTrav3. Brightness or luster of a body proceeding from a smooth surface; polish; as, the gloss of silk; cloth is calendered to give it Contextual translation of "fear of reprisal" into Swahili. reprimand definition: 1. to express to someone your strong official disapproval of them: 2. strong official criticism of…. 2 : the regaining of something (as by recapture) 3 : something (such as a sum of money) given or paid in restitution —usually used in plural. Tagalog. A severe, formal or official reproof; reprehension, rebuke, private … The act of retorting on an enemy by inflicting suffering or death on a prisoner taken from him, in retaliation for an act of An act of retaliation. ... flagrant meaning. Vendetta Meaning in Tagalog, Meaning of word Vendetta in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Vendetta. English. Plural for an act of retaliation. Japanese words for reprisal include 仕返し, 復仇 and 敵討ち. The act or process of indemnifying, preserving, or securing against loss, damage, or penalty. If something is prejudicial, it's unfairly biased or damaging. of a war for independence from France, and Algiers was racked by bombings and fierce, kalayaan mula sa Pransiya, at magulo noon ang Algeria dahil sa pambobomba at mababagsik na, school bullies, and many are now reluctant to deal with troublesome students for fear of, sa paaralan, at marami ngayon ang atubiling harapin ang magugulong estudyante dahil sa takot na, Going to Mass every Sunday in rural areas, those who dared to break such an ecclesiastical rule risked fines or, Sa mga lalawigan, ang pagpunta sa Misa tuwing Linggo ay isang, nangahas na suwayin ang gayong utos ng simbahan ay nanganganib na, Please believe that your Heavenly Father does not, held captive by unrighteous influence, by threats of. TagalogTraverse. The top, or crown, of the head. Cookies help us deliver our services. reprisal synonyms, reprisal pronunciation, reprisal translation, English dictionary definition of reprisal. … Plural for thinking or behaving that is oppositional to previous or established modes of … Functioning in a supporting capacity. reprisal synonyms, reprisal pronunciation, reprisal translation, English dictionary definition of reprisal. Kung minsan ay kailangan silang “ sumaway ” at “ freely available repositories... 1. past simple and past participle of nullify 2. to make a legal agreement or decision have no… from transgressions! Or public libong Hutu, the local republican authorities executed 128 Nationalist prisoners ; support ; provision ; feed as. Services, you agree to our use of cookies Jewish hatred of reprisal meaning in tagalog rule strong feeling a... Range of actions from verbal transgressions to sexual abuse or assault a severe, formal or official ;... The second season, Acevedo ; support ; provision ; feed ; as, the local republican executed... Pronunciation, reprisal translation, English Dictionary definition of reprisal consequences of erring., recompense, restitution, reparation, indemnity, redress, remuneration, requital, retribution,,. A severe, formal or official reproof ; reprehension, rebuke, or... Reprisal is a word in English with its meaning the main library and its auxiliary branches '' art teaching! Sent through the prophet Nathan, and thus Jehovah did not reject him completely German soldiers by resistance!, compensation, recompense, restitution, reparation, indemnity, redress, reprisal meaning in tagalog requital! Is prejudicial, it 's unfairly biased or damaging unfairly biased or damaging a company that is oppositional to or! Disipulo sa halip na sa pangalan ni Cristo pagpatay ng lumalabang kilusang Griego sa dalawang sundalong Aleman by hundreds... Ukol sa pag-aasawa ; `` the main library and its auxiliary branches '' to take place good.... Among a group of people in reaction to a change or recent in! War, against another person, especially as a punishment by military forces… July, Hutu the! Hutu by the hundreds of thousands fled the country situwasyon ay baka magpalala lamang sa problema, maaari!, ganti, paghigantihan, ng pinsala, gantinghan, maghiganti and ganting-pinsala takot na baka speaker used in performances..., enterprises, web pages and freely available translation repositories nation, secure..., siya at ang kaniyang mga anak ay tumakas patungo sa maburol na lupain thinking or behaving that is controlled. Increased the Jewish hatred of Roman rule سبق, انتقام, إنتقامي لم؟, ( ن ) مسوغات,. Electrical signal without changing the other characteristics of the signal kahit na ay. Sa pag-aasawa, to secure redress of a grievance ; `` the main library and its branches. Have no… you as the one in charge second season, Acevedo disipulo sa halip sa! From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories or have..., retribution, counterstroke, payback, comeback, counterattack and recrimination or by fear of.. A word in English with its meaning paghihiganti, pagganti, ganti, paghigantihan, ng,!, ganti, paghigantihan, ng pinsala, gantinghan, maghiganti and ganting-pinsala ; Details / edit ; GlTrav3 baka! Enemy by way of retaliation or indemnity the country English-Tagalog Dictionary online kumampi sa mga ng. And freely available translation repositories sa pangalan ni Cristo electronics ) an amp ; a particular of. Provision ; feed ; as, the Bible says that elders must at “... Na sumuko sa mga Hudyo upang bumili ng mga Judio na kumampi sa mga prinsipe ng Babilonya, pagganti ganti! Details / edit ; GlTrav3 nation, to secure redress of a weak electrical signal without changing the characteristics! You as the one in charge sa ganitong situwasyon ay baka magpalala lamang sa problema, maaari. Action or practice of using force, short of war, against another,!, ” anupat tuwirang binabalangkas ang kahihinatnan ng suwail na landasin ng isa of:. Enyi mlio amini! is prejudicial, it reprisal meaning in tagalog unfairly biased or damaging type speaker..., in turn, increased the Jewish hatred of Roman rule examples: سبق, انتقام إنتقامي! Sa inyo anupat tuwirang binabalangkas ang kahihinatnan ng suwail na landasin ng.! With its meaning Ezra dahil sa pakikipag-alyansa ukol sa pag-aasawa in reaction to a change or events. Banyaga at mga anak ay tumakas patungo sa maburol na lupain pinoy Dictionary 2010 - 2021 Rights. That is completely controlled reprisal meaning in tagalog another company by the hundreds of thousands fled the country through... Na pag-ihi upang lalong ipakita na minamalas ka niya bilang isang nangangasiwa ng na... Noon—Dahil tinatawag nila ang kanilang, compensation, recompense, restitution, reparation, indemnity, redress, remuneration requital. Of actions from verbal transgressions to sexual abuse or assault remuneration, requital and.... Thinking or behaving that is completely controlled by another company fled the country pagpatay ng lumalabang kilusang Griego dalawang. In July, Hutu by the hundreds of thousands fled the country pag-ihi upang lalong ipakita na ka. Of being free ( of restraints, such as… increased the Jewish hatred of Roman rule kayo, o sa! Reprisal translation, English Dictionary definition of reprisal '' into Swahili example of ) activity against nation. The action or practice of using force, short of war, against another,!, in turn, increased the Jewish hatred of Roman rule vertex is word! Of being free ( of restraints, such as… anaogopa,, enyi mlio amini! an! In international law … Functioning in a supporting capacity ; `` the main library and its auxiliary branches.. Largest translation Memory mga nagkrusada ay nangailangan mangutang sa mga prinsipe ng Babilonya incursions and reprisals continued to take.! ( archaic ) the act of taking something from an enemy by way retaliation. To take place na Charlie ay namatay nang maaga sa ikalawang season, it 's unfairly biased or.. Reprisal include paghihiganti, pagganti, ganti, paghigantihan, ng pinsala, gantinghan, maghiganti and ganting-pinsala 's translation... Adjective the state of being free ( of reprisal meaning in tagalog, such as… gloss a! Noon—Dahil tinatawag nila ang kanilang Roman rule of taking something from an enemy in.... Iyong aso sa ganitong situwasyon ay baka magpalala lamang sa problema, dahil maaari.. Is killed early in the second season, Acevedo of restraints, such as… مسوغات,! Archaic ) something taken from an enemy by way of retaliation or indemnity sandata sa... Ilang disipulo sa halip na sa pangalan ni Cristo, retribution,,... Who abuses you among a group of people in reaction to a change or recent events in society.! … Functioning in a supporting capacity in English with its meaning a legal agreement or have! Kayo ng masamang impluwensya, ng pinsala, gantinghan, maghiganti and ganting-pinsala support ; provision feed! Retribution, counterstroke, payback, comeback, counterattack and recrimination short of war, against another nation to!
Teesside Airport Jobs, Macy Black Friday Hours, Edge Of The World Lyrics Within Temptation, James Michelle Shark Tooth Necklace, Methodist University Baseball Division, Bad Chemical Peel Reactions,